square

Statut

 • Statut
  Pobierz
 • Statut wersja edytowalna
  Pobierz
 • Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku w sprawie Statutu
  Pobierz

Ustawy i Regulamin Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza

 • Regulamin Rady Nadzorczej LWSM Morena
  Pobierz
 • Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM Morena
  Pobierz
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej
  Pobierz
 • Regulamin Komisji Inwestycyjnej
  Pobierz
 • Regulamin Komisji Regulaminowej
  Pobierz
 • Regulamin Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i do spraw kontaktów z członkami Spółdzielni
  Pobierz
 • Regulamin przyznawania premii uznaniowych członkom Zarządów LWSM Morena
  Pobierz

Inne regulaminy obowiązujące w LWSM "Morena"

 • Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego
  Pobierz
 • Regulamin zagospodarowania ogródków przydomowych na terenie LWSM Morena
  Pobierz
 • Regulamin wynajmu pomieszczeń znajdujących się w części wspólnej nieruchomości LWSM Morena
  Pobierz
 • Regulamin ustanawiania stref ograniczonego ruchu lub postoju na terenach należących do LWSM „Morena” w Gdańsku oraz wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania
  Pobierz
 • Regulamin organizacyjny w LWSM Morena
  Pobierz
 • Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury im. Jana Pawła II
  Pobierz
 • Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „MORENA
  Pobierz
 • Regulamin najmu i dzierżawy nieruchomości niemieszkalnych LWSM Morena
  Pobierz
 • Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w LWSM Morena
  Pobierz
 • Regulamin uchwalania rocznego planu ekonomiczno-finansowego działalności LWSM „Morena”
  Pobierz
 • Regulamin udostępniania dokumentów członkom LWSM Morena
  Pobierz
Informujemy, że wprowadzone zostały następujące stawki opłat za sporządzanie odpisów i kopii uchwał, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi w budynku Biura Zarządu przy ulicy Migowskiej 77A: - za sporządzenie kopii czarno – białej, format A4 – 0,10 zł plus VAT za stronę, - za sporządzenie kopii czarno – białej, format A3 – 0,20 zł plus VAT za stronę.
 • Regulamin windykacji należności
  Pobierz
 • Regulamin udostępniania informacji o zadłużeniu lokali mieszkalnych
  Pobierz
 • Regulamin Systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) w LWSM Morena w Gdańsku
  Pobierz
 • Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych LWSM Morena w Gdańsku
  Pobierz
 • Regulaminu przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności
  Pobierz
 • Regulamin Działania i Obradowania Domowych Samorządów Społecznych
  Pobierz
 • Regulamin Zarządu
  Pobierz
 • Regulamin wyboru członka Zarządu LWSM Morena
  Pobierz

Regulaminy rozliczania mediów:

 • Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w LWSM Morena
  Pobierz
 • Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
  Pobierz
 • regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej
  Pobierz
 • Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości w LWSM „MORENA” w Gdańsku
  Pobierz
 • Regulamin rozliczania kosztów zużycia gazu
  Pobierz

Zasady:

 • Zasady funkcjonowania monitoringu LWSM
  Pobierz
 • Zasady korzystania z obiektu Baza Piekarnicza
  Pobierz
 • Zasady wydatkowania pożytków z części wspólnych nieruchomości w zasobach LWSM Morena
  Pobierz