square

Zarząd LWSM Morena kieruje działalnością Spółdzielni. Wybierany jest przez Radę Nadzorczą.

Zarząd kieruje działaniami Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wybierany jest przez Radę Nadzorczą w procedurze konkursowej.

Do najważniejszych zadań Zarządu należą między innymi:

  • prowadzenie gospodarki finansowej Spółdzielni na podstawie uchwalonych przez Radę Nadzorczą Planów
  • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności oraz finansowych
  • zawieranie umów o przeniesienie własności lokali na Członków uprawnionych z tytułu spółdzielczego prawa do lokalu
  • sporządzanie planów gospodarczych
  • rozpatrywanie wniosków i podań Mieszkańców Spółdzielni oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich dotyczących,
  • współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi i innymi organizacjami, a także organami władzy państwowej i samorządowej,
  • organizowanie przetargów i zawieranie umów
  • zwoływanie Walnych Zgromadzeń

Zarząd

Mariusz Bykowski

Prezes Zarządu

Wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobywał w zarządach dużych spółek finansowych, kierując organizacjami w dużych bankach giełdowych i firmach międzynarodowych. Jest ekspertem w zakresie zarządzania i finansów. Usprawniał procesy w organizacjach i kierował projektami w obszarach zarządzania, HR i IT.

Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył Zarządzanie, Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Gdańskim pogłębione podyplomowymi studiami z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada dyplom MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Legitymuje się licencją Zarządcy Nieruchomości PFRN.  

Koncepcję pracy opiera na wartościach: współpracy, komunikacji i szacunku.

Założony i realizowany cel – to dobrze służyć interesom Członków Spółdzielni.

Piotr Litwin

Zastępca Prezesa Zarządu

Wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach energetycznych odpowiadając za rozwój oraz inwestycje – m.in. za wybudowanie farm wiatrowych, pierwszych w Polsce farm fotowoltaicznych oraz przygotowanie projektów budowy elektrowni gazowych. Przygotowywał i realizował projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, zarządzaniu projektami oraz programami inwestycyjnymi.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA pod auspicjami Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz studia z zakresu energetyki jądrowej na Politechnice Gdańskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W Zarządzie LWSM „Morena” pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu.

Jego wartości to szacunek dla ludzi oraz wzajemne zrozumienie.