square

W Spółdzielni Mieszkaniowej Morena uważamy, że eksmisja jest krokiem ostatecznym. Staramy się więc rozwiązać problemy finansowe w sposób jak najbardziej przyjazny Mieszkańcom.

Koszty napraw, utrzymania zieleni, zarządzania osiedlem, a więc także płace pracowników wymagają od nas dbania o płynność finansową. Dlatego wypracowaliśmy procedury, które pozwalają w sposób przejrzysty regulować zobowiązania, również te spóźnione.

Opłaty czynszowe powinny być uiszczane co miesiąc do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej. 

Jeśli spóźniasz się z płatnością co najmniej o miesiąc, pierwszym krokiem jest wezwanie do zapłaty. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty długu na raty.

Mamy odrębne sposoby postępowania wobec użytkowników lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, gdy spóźniasz się z opłaceniem należności wobec spółdzielni, warto zapoznać się z poniższymi procedurami.

square
Procedura windykacyjna zaległości w opłatach za lokale mieszkalne LWSM „Morena” 
 • 1.

  Wezwanie – wzywające do zapłaty dla osób, które opóźniają się z płatnością o co najmniej 1 miesiąc (termin spłaty nie krótszy niż 14 dni). Wezwanie […]

  Wezwanie – wzywające do zapłaty dla osób, które opóźniają się z płatnością o co najmniej 1 miesiąc (termin spłaty nie krótszy niż 14 dni). Wezwanie dostarczają  do skrzynki pracownicy Spółdzielni. 

 • 2.

  Raty – w przypadku braku możliwości spłaty zaległości w terminie, istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty po uprzednim wystąpieniu członka Spółdzielni z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni, który może wyrazić [..]  

  Raty – w przypadku braku możliwości spłaty zaległości w terminie, istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty po uprzednim wystąpieniu członka Spółdzielni z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni, który może wyrazić zgodę na rozłożeniu spłaty długu na nie więcej niż 12 miesięcznych rat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni, na wniosek dłużnika, może rozłożyć zadłużenie na nie więcej niż kolejne 12 miesięcznych rat. 

 • 3.

  Wezwanie ostateczne – po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust.1 Zarząd, lub upoważniony pracownik, kieruje pisemne wezwanie ostateczne do zapłaty (termin spłaty [..]

  Wezwanie ostateczne – po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust.1 Zarząd, lub upoważniony pracownik, kieruje pisemne wezwanie ostateczne do zapłaty (termin spłaty nie krótszy niż 7 dni). Wezwanie ostateczne doręczane jest listem poleconym.  

 • 4.

  Powiadomienie Krajowego Rejestru Długów – Spółdzielnia jest uprawniona do zgłoszenia wierzytelności do KRD po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego. 

 • 5.

  Skierowanie sprawy na drogę sądową – następuje po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego. 

 • 6.

  Egzekucja komornicza – skierowanie zakończonej sprawy sądowej do egzekucji komorniczej. 

Niezależnie od powyższej procedury: 
 • 1.

  Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego – w przypadku lokali w najmie, zgodnie z zapisami indywidualnych umów. 

  Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego – w przypadku lokali w najmie, zgodnie z zapisami indywidualnych umów. 

 • 2.

  Wniosek o skierowanie egzekucji do nieruchomości – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz odrębnej własności. Egzekucja z nieruchomości może zakończyć się przymusową sprzedażą lokalu w drodze licytacji komorniczej.

  Wniosek o skierowanie egzekucji do nieruchomości – w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz odrębnej własności. Egzekucja z nieruchomości może zakończyć się przymusową sprzedażą lokalu w drodze licytacji komorniczej.

 • 3.

  Eksmisja. 

Procedura windykacyjna zaległości w opłatach za lokale usługowe LWSM „Morena” 
 • 1.

  Wezwanie do zapłaty – trafia do osób, które opóźniają się z płatnością o co najmniej 1 miesiąc (termin spłaty nie krótszy niż 14 dni). Wezwanie listem poleconym dostarczają pracownicy Spółdzielni. 

  Wezwanie do zapłaty – trafia do osób, które opóźniają się z płatnością o co najmniej 1 miesiąc (termin spłaty nie krótszy niż 14 dni). Wezwanie listem poleconym dostarczają pracownicy Spółdzielni. 

 • 2.

  Raty – na podstawie ugody z uznaniem długu.  

 • 3.

  Wezwanie ostateczne – po bezskutecznym upływie terminu płatności po wezwaniu opisanym w ust. 1 lub wynikającego z ugody. W wezwaniu ostatecznym wyznacza się termin zapłaty nie krótszy niż 7 dni […]

  Wezwanie ostateczne –po bezskutecznym upływie terminu płatności po wezwaniu opisanym w ust. 1 lub wynikającego z ugody. W wezwaniu ostatecznym wyznacza się termin zapłaty nie krótszy niż 7 dni. W wezwaniu można umieścić ostrzeżenie o zamiarze rozwiązania umowy najmu/dzierżawy bez wypowiedzenia, udzielając jednocześnie terminu do zapłaty wynikającego z odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. 7 dniowy termin zapłaty zostaje przedłożony w przypadkach przewidzianych w umowie.

 • 4.

  Wypowiedzenie umowy najmu/dzierżawy w przypadkach przewidzianych w umowie. 

 • 5.

  Rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy najmu/dzierżawy w przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

 • 6.

  Powiadomienie Krajowego Rejestru Długów – Spółdzielnia jest uprawniona do zgłoszenia wierzytelności do KRD po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego. 

 • 7.

  Wezwanie do opróżnienia lokalu/terenu – wynajmowanego/dzierżawionego od Spółdzielni. 

 • 8.

  Skierowanie sprawy na drogę sądową – po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wezwania ostatecznego lub odpowiednio wezwania do opróżnienia lokalu. 

 • 9.

  Egzekucja komornicza – skierowanie zakończonej sprawy sądowej do egzekucji komorniczej. 

 • 10.

  Egzekucja

Opłaty za zasoby użytkowe powinny być opłacane co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, lub w innym terminie wynikającym z zawartej umowy lub faktury VAT. Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki w wysokości ustawowej. 

LWSM „Morena” współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów. Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w systemie KRD do dnia zapłaty lub 10 lat od daty dokonania wpisu.  

Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.  

Przypominamy, że dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych, multimedialnych (telewizja kablowa, dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp. Warto też pamiętać, że banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm w takim przypadku mogą odmówić współpracy, albo zaoferować ją na gorszych warunkach. 

www.krd.pl