square

Loading

Lustracja pełna LWSM „Morena” za lata 2020-2022 – podsumowanie i List polustracyjny

LWSM „Morena” informuje o wykonaniu przez Spółdzielnię obowiązku ustawowego i przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku.

Przedmiot lustracji obejmował całokształt działalności Spółdzielni, w tym: organizację Spółdzielni, stan prawny aktywów, sprawy członkowskie, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę remontową, gospodarkę finansową, realizację obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole z lustracji i Liście polustracyjnym (dostępny w załączeniu) potwierdzają m.in. poniższe podsumowania:

 • posiadanie przez Spółdzielnię wymaganych statutem unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym,
 • lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w zakresie częstotliwości, terminowości i sposobu zwołania Walnych Zgromadzeń Członków; nie budzi również zastrzeżeń przebieg obrad tego organu oraz sposób jego udokumentowania,
 • w okresie objętym badaniem Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się najistotniejszymi sprawami związanymi z bieżącą działalnością Spółdzielni wypełniając funkcje kontroli i nadzoru, a dokumentacja pracy Rady Nadzorczej jest kompletna i prowadzona właściwie,
 • nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu, który jako organ wykonawczy w strukturze organów samorządowych pełnił jednocześnie rolę kierowniczą w bieżącej działalności Spółdzielni rozumianej jako podmiot gospodarczy,
 • uchwalona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna Spółdzielni umożliwia prawidłową realizację zadań Spółdzielni jako podmiotu gospodarczego,
 • w Spółdzielni wdrożony jest system kontroli gospodarczej i ochrony mienia, a przyjęte rozwiązania oraz sposób ich realizacji nie budzi zastrzeżeń,
 • lustracja nie wykazała nieprawidłowości w gospodarce lokalami użytkowymi i wydzierżawiania wolnych terenów, a w zawartych umowach najmu interesy Spółdzielni zostały należycie zabezpieczone,
 • w badanym okresie Spółdzielnia przeprowadziła okresowe przeglądy stanu technicznego zasobów, w tym pod kątem ustalenia potrzeb remontowych i sporządzenia planów remontów,
 • umowy zawarte z wykonawcami robót remontowych zawierały postanowienia zapewniające należytą ochronę interesów Spółdzielni, postanowienia te były w pełni realizowane, w tym także w zakresie rozliczeń finansowych z wykonawcami; nie stwierdzono także nieprawidłowości w sposobie sprawowania nadzoru nad realizowanymi remontami,
 • ewidencja księgowa Spółdzielni prowadzona była na bieżąco; terminowo sporządzono sprawozdania finansowe, które po weryfikacji dokonanej przez Biegłego Rewidenta i przyjęciu przez Radę Nadzorczą były corocznie zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie i złożone w uprawnionych instytucjach,
 • ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umożliwiała bieżącą realizację zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym oraz wobec dostawców robót i usług,
 • Związek Rewizyjny stwierdza, że w okresie objętym lustracją badanie lustracyjne nie wykazało naruszeń prawa w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności działania Spółdzielni,
 • Zagadnienia przedstawione w pismach Członka Spółdzielni skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie zostały rozpatrzone a Rada Nadzorcza lub Zarząd udzieliły w podniesionych sprawach wyczerpujących odpowiedzi. Analiza przedłożonej dokumentacji skutkowała tym, że nie stwierdzono uwag w procedurach stosowanych przez Spółdzielnię w wyjaśnianiu spraw i udzielaniu informacji Skarżącej. Przeprowadzona analiza dokumentów dotyczących tematyki wynikającej z rozszerzenia przedmiotu lustracji nie wykazała przesłanek do stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Organów Spółdzielni.

 

Rekomendacje wynikające z ustaleń lustracji obejmują rozważenie przez organy statutowe Spółdzielni:

 • kontynuowania prac mających na celu uchwalenie nowej treści statutu zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • monitorowania zmian w prawie i dokonywania aktualizacji treści unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym do wprowadzanych zmian prawnych,
 • rozważenie potrzeby wykonania napraw i remontów wykazanych w protokole z przeglądu zasobów,
 • kontynuowania prowadzonych działań w zakresie windykacji opłat za używanie lokali użytkowych,
 • dokonania analizy aktualnej sytuacji finansowej w gospodarce nieruchomościami Spółdzielni pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania nieruchomości opłatami wnoszonymi przez użytkowników.

 

Pełna treść Listu polustracyjnego dostępna tutaj.

square