square

Loading

Zwołanie Walnego Zgromadzenia w częściach w dniach 03.06.2023, 14.06.2023, 17.06.2023, 21.06.023, 24.06.2023, 28.06.2023

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
Na podstawie art. 83 ust. 2. i 6. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2023.438) oraz na podstawie § 32 ust. 1. Statutu Spółdzielni w związku z § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni,  Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” z siedzibą w Gdańsku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w VI częściach, które odbędzie się  w Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej 3 w Gdańsku.
Zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku uchwałami nr 5/2020 z dnia 02.03.2020 roku oraz nr 42/2022 z dnia 19.09.2022 roku określiła zasady zaliczania Członków Spółdzielni posiadających tytuły do lokali przy określonych ulicach do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. W związku ze zwołaniem Obrad Walnego Zgromadzenia w VI częściach do udziału w poszczególnych częściach uprawnieni są Członkowie według następujących zasad:

– Część I: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Czubińskiego, Myczkowskiego, Raciborskiego, Suwalskiej, Zabłockiego i Wileńskiej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2023 roku, które rozpoczyna się o godzinie 10:00.

– Część II: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Bulońskiej, Budapesztańskiej, Burgaskiej, Orańskiej i Warneńskiej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 roku, które rozpoczyna się o godzinie 16:00.

– Część III: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Gojawiczyńskiej, Nałkowskiej i Piecewskiej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2023 roku, które rozpoczyna się o godzinie 10:00.

– Część IV: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Czecha, Marusarzówny, Wyrobka i Żylewicza uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2023 roku, które rozpoczyna się o godzinie 16:00.

– Część V: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicy Kusocińskiego, Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego i Związku Jaszczurczego uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2023 roku, które rozpoczyna się o godzinie 10:00.

– Część VI: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Amundsena, Arctowskiego, Dobrowolskiego, Kolumba i Matuszewskiego uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku, które rozpoczyna się o godzinie 16:00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni w dniach Walnego Zgromadzenia a ich wydawanie rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem obrad w danym dniu.

W dniu 30 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 Kolegium Walnego Zgromadzenia zbierze się w Centrum Kultury przy ul. Nałkowskiej 3 celem ustalenia wyników głosowań i podpisania protokołu z obrad kolegium. Bezpośrednio po ustaleniu wyników kolegium poinformuje o wynikach wyborów oraz ewentualnej konieczności przeprowadzenia drugiej tury co do nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej. Wyniki wyborów oraz informacja o ewentualnej drugiej turze zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni, Administracji, Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.morena.com.pl.
Kolegium Walnego Zgromadzenia tworzą przewodniczący i sekretarze a także przewodniczący komisji skrutacyjnej każdej z części Walnego Zgromadzenia. Osoby kandydujące na te stanowiska prosimy o zarezerwowanie czasu na obecność na posiedzeniu kolegium a osoby wybrane na te stanowiska Zarząd zaprasza na posiedzenie w ww. dniu niniejszym zawiadomieniem.

W przypadku gdy Członek Spółdzielni posiada więcej niż jeden tytuł do lokalu, a lokale te zaliczone są do różnych części Walnego Zgromadzenia, Członek ten uprawniony jest do wybrania części Walnego Zgromadzenia, w której chce uczestniczyć. Wyboru części nie trzeba wcześniej zgłaszać.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej;
b) Wniosków;
c) Wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
7. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
9. Przedstawienie sprawozdań za lata 2019- 2022:
a) sprawozdań finansowych LWSM „Morena” w Gdańsku za lata 2019-2022;
b) sprawozdań Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku z działalności Spółdzielni za lata 2019-2022;
c) sprawozdań Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku za lata 2019-2022;
d) propozycja Zarządu Spółdzielni w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za lata 2019-2022 oraz za rok 2014;
e) ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni, o których mowa pod literą od a) do c) przez Radę Nadzorczą.
10. Dyskusja w sprawie punktu 9 porządku obrad.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok: 2019, 2020, 2021, 2022;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok: 2019, 2020, 2021, 2022;
c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok: 2014, 2019, 2020, 2021, 2022;
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok: 2019, 2020, 2021, 2022.
12. Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu LWSM „Morena” za lata 2019-2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu LWSM „Morena” panu Mariuszowi Bykowskiemu za rok: 2019, 2020, 2021, 2022;
b) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu LWSM „Morena”  panu Rafałowi Ziembińskiemu za rok: 2021, 2022;
c) udzielenia absolutorium dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena” panu Lechonowi Całuniowi za rok: 2021;
d) udzielenia absolutorium dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena” panu Kazimierzowi Kamińskiemu za rok: 2022;
e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu LWSM „Morena” panu Henrykowi Talaśce za rok: 2019, 2020, 2021.
15. Przedstawienie przez Zarząd informacji o możliwościach inwestycyjnych na działce Spółdzielni przy ul. Piekarniczej.
16. Dyskusja w sprawie informacji Zarządu, o której mowa w punkcie 15 powyżej.
17. Przedstawienie wniosków oraz harmonogramu ich realizacji z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2017-2019.
18. Dyskusja w sprawie wniosków oraz harmonogramu, o których mowa w punkcie 17 powyżej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2017-2019.
20. Przedstawienie wniosku dotyczącego zbycia nieruchomości, wymienionych w punkcie 22 poniżej.
21. Dyskusja w sprawie zbycia nieruchomości, wymienionych w punkcie 22 poniżej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości:
a) lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ulicy Czecha 11/16;
b) lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 4/6A;
c) lokalu użytkowego położonego w Gdańsku przy ulicy Marusarzówny 4A;
d) lokalu użytkowego położonego w Gdańsku przy ulicy Warneńskiej 7G.
23. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
24. Przedstawienie wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji 2023-2026.
25. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE:

1. Z materiałami  na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą się zapoznawać na stronie internetowej Spółdzielni a także w siedzibie Spółdzielni od dnia 12 maja 2023 r. w każdy poniedziałek w godzinach od 12 do 17, w każdą środę w godzinach od 10 do 14 i w każdy piątek w godzinach od 9 do 13.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć Członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy. Warunkiem udziału jest okazanie dokumentu tożsamości oraz (w przypadku pełnomocników)  złożenie pisemnego dokumentu pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentacji Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. Oryginał pełnomocnictwa stanowi załącznik do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółdzielni. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.
3. Prawo zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej przysługuje Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu. Dopuszcza się także zgłaszanie kandydatów nie później niż na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Spółdzielni. UWAGA: w przypadku zgłoszenia kandydatury dopiero na kolejnej części Walnego Zgromadzenia, nie będzie ona poddana pod głosowanie w zakończonych już częściach Walnego Zgromadzenia.
4. Zgłoszenia  kandydata  na  Członka  Rady  Nadzorczej  przyjmowane są wyłącznie w  formie pisemnej. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, adres jego zamieszkania (w przypadku gdy kandydat jest pełnomocnikiem osoby prawnej, także nazwę i adres Członka osoby prawnej),  oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w związku z kandydowaniem do  Rady  Nadzorczej, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej oraz podpis 10 Członków popierających kandydaturę.
5. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej będą mogli wziąć udział w każdej części Walnego Zgromadzenia w punkcie dotyczącym prezentacji kandydatów. W tym celu zostaną im wydane specjalne identyfikatory. Prawo pozostania na sali i głosowania kandydat będzie miał tylko na tej części, na której znajdzie się nie tylko w roli kandydata, ale również Członka lub pełnomocnika Członka– zgodnie z podziałem Walnego Zgromadzenia na części. Nieobecność kandydata na jednej lub kilku częściach nie będzie go wykluczała z wyborów do Rady Nadzorczej.
6. Otwarcie rejestracji uczestników obrad oraz otwarcie sali obrad następuje na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
square