square

Loading

Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 16.04.2024 o godzinie 17:00 w budynku Biura Zarządu przy ulicy Migowskiej 77 A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 24.01.2024 r.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z realizacji planu oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych w 2023 roku.
 5. Prezentacja przez Zarząd wyników Ankiety Mieszkańców Spółdzielni w sprawie zagospodarowania nieruchomości przy ulicy Piekarniczej – dyskusja.
 6. Informacja Zarządu w sprawie działań Spółdzielni zmierzających do uruchomienia Dziennego Domu Opieki Senioralnej – dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podwyższenia stawki na Fundusz Remontowy Spółdzielni – dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Informacja Zarządu w sprawie umowy dzierżawy z firmą Rideo – dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 12/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółdzielni na zawarcie umowy długoletniej dzierżawy nieruchomości, na ustanowienie służebności oraz na udzielenie prawa pierwszeństwa dzierżawy.
 10. Informacja Zarządu w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawach osobowych Zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie pełnomocnictw.
 13. Sprawy wniesione i różne.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 16. Zakończenie obrad.
square