square

Loading

Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 13.05.2024 o godzinie 17:00 w budynku Biura Zarządu przy ulicy Migowskiej 77 A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 16.04.2024 r.
 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 – dyskusja i podjęcie uchwały.
 5. Informacja Zarządu na temat:
  • Sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • Sprawozdania z realizacji Planu ekonomiczno-finansowego oraz osiągniętych wyników za 2023 rok,
  • Sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok,
  • Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2023 Prezesowi Zarządu Spółdzielni panu Mariuszowi Bykowskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2023 Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni panu Piotrowi Litwinowi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2023 dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni pana Kazimierza Kamińskiego.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno – finansowego na rok 2024.
 11. Informacja Zarządu w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za I kwartał 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawach osobowych Zarządu.
 13. Sprawy wniesione i różne.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 16. Zakończenie obrad.
 •  
square