square

Loading

Zwołanie posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 24.01.2024 tj. środę godz. 16:30, do siedziby Spółdzielni przy ulicy Migowskiej 77A w Gdańsku.

Proponowany porządek obrad zwołanego posiedzenia RN:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 09.10.2023 r.
 4. Wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzonej lustracji pełnej LWSM „Morena” za lata 2020-2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Nadzorczej dotyczącego listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2020-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Inwestycyjnej na I półrocze 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2024 roku.
 9. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Planu Ekonomiczno- Finansowego LWSM „ Morena” oraz uzyskanych wyników ekonomiczno- finansowych za I, II i III kwartał 2023 roku.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie założeń do Planu Ekonomiczno-Finansowego Spółdzielni na rok 2024.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej dla członków Spółdzielni.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na 2024 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych , lokalach użytkowych oraz częściach wspólnych nieruchomości w LWSM „ MORENA” w Gdańsku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa Panu Maciejowi Jaśkowcowi do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 15. Informacja Zarządu w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za III kwartał 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawach osobowych Zarządu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółdzielni na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, ustanowienia służebności oraz udzielenia prawa pierwszeństwa dzierżawy
 18. Sprawy wniesione i różne.
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 20. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 21. Zakończenie obrad.
square