square

Loading

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 83 ust. 2. i 6. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2021.1208) oraz na podstawie § 32 ust. 1. Statutu Spółdzielni w związku z §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni,  Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” z siedzibą w Gdańsku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w pięciu częściach, które odbędą się  w Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej 3 w Gdańsku.

Zgodnie z § 31 ust 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku uchwałami nr 5/2020 z dnia 02.03.2020 roku oraz nr 42/2022 z dnia 19.09.2022 roku określiła zasady zaliczania Członków Spółdzielni posiadających tytuły do lokali przy określonych ulicach do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. W związku ze zwołaniem Obrad Walnego Zgromadzenia w pięciu częściach do udziału w poszczególnych częściach uprawnieni są Członkowie według następujących zasad:

 

 • Część I Walnego Zgromadzenia: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Bulońskiej, Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Związku Jaszczurczego, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2024 roku, które rozpoczyna się o godzinie 16:00.
 • Część II Walnego Zgromadzenia: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Budapesztańskiej, Burgaskiej, Orańskiej, Piecewskiej, Warneńskiej, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2024 roku, które rozpoczyna się o godzinie 10:00.
 • Część III Walnego Zgromadzenia: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Kusocińskiego, Marusarzówny, Wyrobka, Żylewicza, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2024 roku, które rozpoczyna się o godzinie 16:00.
 • Część IV Walnego Zgromadzenia: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Amundsena, Arctowskiego, Czecha, Dobrowolskiego, Kolumba, Matuszewskiego (dawna Kruczkowskiego), uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2024 roku, które rozpoczyna się o godzinie 16:00.
 • Część V Walnego Zgromadzenia: Członkowie LWSM „Morena” posiadający tytuły do lokali przy ulicach Czubińskiego, Gojawiczyńskiej, Myczkowskiego, Nałkowskiej, Raciborskiego, Suwalskiej, Wileńskiej, Zabłockiego, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2024 roku, które rozpoczyna się o godzinie 10:00.

 

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni w dniach Walnego Zgromadzenia a ich wydawanie rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem obrad w danym dniu.

 

W dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 Kolegium Walnego Zgromadzenia zbierze się w Biurze Zarządu przy ul. Migowskiej 77A celem ustalenia wyników głosowań i podpisania protokołu z obrad kolegium. Bezpośrednio po ustaleniu wyników kolegium poinformuje o wynikach wyborów. Wyniki wyborów zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni, siedzibie administracji, Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.morena.com.pl.

Kolegium Walnego Zgromadzenia tworzą przewodniczący i sekretarze a także przewodniczący komisji skrutacyjnej każdej z części Walnego Zgromadzenia. Osoby kandydujące na te stanowiska prosimy o zarezerwowanie czasu na obecność na posiedzeniu kolegium a osoby wybrane na te stanowiska Zarząd zaprasza na posiedzenie w ww. dniu niniejszym zawiadomieniem.

W przypadku gdy Członek Spółdzielni posiada więcej niż jeden tytuł do lokalu, a lokale te zaliczone są do różnych części Walnego Zgromadzenia, Członek ten uprawniony jest do wybrania części Walnego Zgromadzenia, w której chce uczestniczyć. Wyboru części nie trzeba wcześniej zgłaszać.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Odczytanie porządku obrad.

4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów.

5. Wybór Komisji:

a. Mandatowo-Skrutacyjnej;
b. Wniosków;
c. Wyborczej.

6. Wybór uzupełniający członka Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026:

a. zgłaszanie kandydatów;
b. sprawozdanie komisji wyborczej;
c. prezentacja kandydatów;
d. głosowanie nad kandydaturami;
e. sprawozdanie komisji skrutacyjnej z wyników wyborów.

7. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych Spółdzielni za 2023 rok i propozycja podziału nadwyżki bilansowej:

a. przedstawienie:

1. sprawozdania finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku za 2023 rok;
2. sprawozdania Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku z działalności Spółdzielni za 2023 rok;
3. sprawozdania Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku za 2023 rok;
4. propozycja Zarządu Spółdzielni w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023;
5. przedstawienie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 przez Radę Nadzorczą;

b. dyskusja w sprawie sprawozdań;
c. głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023;
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2023;
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
4. przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023.

8. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2023:

a. wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
b. dyskusja w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu LWSM „Morena” za 2023 rok.
c. podjęcie uchwał w sprawach:

1. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu LWSM „Morena” panu Mariuszowi Bykowskiemu za rok: 2023;
2. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu LWSM „Morena” panu Piotrowi Litwinowi za rok: 2023;
3. udzielenia absolutorium dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena” panu Kazimierzowi Kamińskiemu za rok: 2023;

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2020-2022:

a. przedstawienie wniosków polustracyjnych oraz harmonogramu ich realizacji z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2020-2022;
b. dyskusja w sprawie wniosków oraz harmonogramu;
c. głosowanie nad projektem uchwały.

10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie :

a. wyrażenia zgody na podjęcie nowej działalności inwestycyjnej w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej;
b. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku przy ul. Piekarniczej.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni.

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości:

1. lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ulicy Marusarzówny 1/62A;
2. lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ulicy Kusocińskiego 8/48.

13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

INFORMACJE:

 1. Z materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą się zapoznawać na stronie internetowej Spółdzielni a także w siedzibie Spółdzielni od dnia 15.05.2024 r. w każdy poniedziałek w godzinach od 12 do 17, w każdą środę w godzinach od 10 do 14 i w każdy piątek w godzinach od 9 do 13.
 2. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć Członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy. Warunkiem udziału jest okazanie dokumentu tożsamości oraz (w przypadku pełnomocników) złożenie pisemnego dokumentu pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentacji Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. Oryginał pełnomocnictwa stanowi załącznik do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółdzielni. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.
 3. Prawo zgłaszania kandydatur na Członka Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających przysługuje Członkom Spółdzielni obecnym na Walnym Zgromadzeniu. Dopuszcza się także zgłaszanie kandydatów nie później niż na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Spółdzielni. UWAGA: w przypadku zgłoszenia kandydatury dopiero na kolejnej części Walnego Zgromadzenia, nie będzie ona poddana pod głosowanie w zakończonych już częściach Walnego Zgromadzenia.
 4. Zgłoszenia kandydata  na  Członka  Rady  Nadzorczej  przyjmowane są wyłącznie w  formie pisemnej. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, adres jego zamieszkania (w przypadku gdy kandydat jest pełnomocnikiem osoby prawnej, także nazwę i adres Członka osoby prawnej),  oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych w związku z kandydowaniem do  Rady  Nadzorczej, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej oraz podpis 10 Członków popierających kandydaturę.
 5. Zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia osoba kandydująca na Członka Rady powinna być obecna podczas obrad Walnego Zgromadzenia w celu przedstawienia swojej osoby obecnym na obradach Członkom Spółdzielni wraz z informacją o nieistnieniu przeszkód w kandydowaniu wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W celu umożliwienia realizacji ww. obowiązku zgłoszonym Kandydatom oraz Członkom zamierzającym na danej części Walnego Zgromadzenia zgłosić swoja kandydaturę, wydawane będą identyfikatory z napisem „KANDYDAT”. Kandydaci nie mają prawa uczestnictwa w głosowaniach i dyskusjach, chyba że występują równocześnie w charakterze Członka lub pełnomocnika Członka uprawnionego do wzięcia udziału w danej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Otwarcie rejestracji uczestników obrad oraz otwarcie Sali obrad następuje na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 

Materiały na Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwał i sprawozdania będące przedmiotem obrad dostępne są dla Członków Spółdzielni w zakładce EBOK. Aby je wyświetlić należy w EBOK wybrać z położonego po lewej stronie menu „DOKUMENTY”, następnie w głównej części strony ponownie „Dokumenty” a w zakresie dokumentów wybrać „WZ Materiały”.

Zachęcamy wszystkich Członków, którzy nie posiadają jeszcze konta EBOK do jego założenia. W tym celu można udać się osobiście do pokoju nr 2 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Migowskiej 77A lub przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres sekretariat@morena.com.pl. Dla założenia konta EBOK niezbędne jest posiadanie adresu e-mail.

Formularz zgłoszeniowy EBOK dostępny jest do pobrania: tutaj

 • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2024
  Pobierz
 • Wzór pełnomocnictwa WZ 2024
  Pobierz
 • Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
  Pobierz
 • Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
  Pobierz
square