square

Loading

WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

1. Czym zajmie się najbliższe Walne Zgromadzenie?

Najbliższe Walne Zgromadzenie zajmie się kilkoma grupami zagadnień:

  1. Wybory do Rady Nadzorczej: prezentacja kandydatów, pisemne głosowanie, liczenie głosów i podanie wyników z danej części.
  2. Wyniki finansowe Spółdzielni w latach 2019-2022
  3. Przedstawienie przez Zarząd informacji o możliwościach wykorzystania nieruchomości Spółdzielni przy ulicy Piekarniczej. Zaprezentowane zostaną możliwości wynikające ze zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania oraz efekty prac Zarządu Spółdzielni, by zapisy planu przekształcić w konkretne korzyści dla Spółdzielni i Spółdzielców.

Co ważne: najbliższe Walne Zgromadzenie nie będzie podejmowało uchwał w tej sprawie. Prezentacja będzie elementem konsultacji, w wyniku których powstaną projekty uchwał dotyczących zagospodarowania tego terenu. Uchwały te będą głosowane przez kolejne Walne Zgromadzenia.

 

2. Dlaczego Walne zgromadzenie zostanie podzielone na części?
Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych  Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej liczącej ponad 500 osób może być podzielone na części, jeśli Statut Spółdzielni tak stanowi. W LWSM „Morena” Statut tak właśnie przewiduje w § 31 ust. 1.
Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w częściach gwarantuje rzetelne i komfortowe obrady. Taki sposób odbywania się Walnych Zgromadzeń sprawdził się nie tylko w LWSM Morena ale i w innych dużych spółdzielniach. Pozwala to na zorganizowanie Walnego Zgromadzenia w naszej dzielnicy, przy wykorzystaniu sali należącej do LWSM Morena.
Ważna informacja dla Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej: w przypadku Walnego Zgromadzenia w częściach kandydaci będą mogli wziąć udział w każdej części w punkcie dotyczącym prezentacji kandydatów. W tym celu wydane im zostaną specjalne identyfikatory. Prawo pozostania na Sali i głosowania kandydat będzie miał tylko na tej części, na której znajdzie się w roli nie tylko kandydata, ale i Członka – zgodnie z podziałem Walnego na poszczególne adresy. Nieobecność kandydata na jednej lub kilku częściach nie będzie go wykluczała z wyborów do Rady Nadzorczej.
 
3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu – co warto wiedzieć
Już od kilku lat w Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej można wziąć udział za pośrednictwem pełnomocnika. Podstawą każdego pełnomocnictwa jest zaufanie, dlatego najlepiej udzielać go osobie bliskiej (np. członkowi rodziny), lub przynajmniej znanej osobiście (np. sąsiadowi).  Zabezpiecza to przed nieuprawnionym wykorzystaniem zarówno pełnomocnictwa jak i zawartych w nim danych osobowych czy wzoru podpisu oraz daje gwarancję, że pełnomocnik zagłosuje zgodnie z wolą osoby, która pełnomocnictwa udziela.
Pełnomocnictwa należy udzielić na piśmie i musi być ono odręcznie, czytelnie  podpisane – imieniem i nazwiskiem. Pełnomocnictwo musi wskazywać, kto dokładnie go udzielił. Pełnomocnik musi być wskazany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Obok imienia i nazwiska pełnomocnika należy umieścić numer pesel i numer dowodu osobistego. Wreszcie pełnomocnictwo musi wskazywać, że dotyczy ono  udziału w Walnym Zgromadzeniu LWSM „Morena” w 2023 roku obradującego m.in. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
 
 
4. Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu?
Spółdzielnia z kilkutygodniowym wyprzedzeniem informuje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia i wcześniej organizuje spotkania informacyjne.  
Ogłoszenia o tym, kiedy dokładnie odbywają się posiedzenia, trafiają do skrzynek pocztowych, na klatki schodowe, na naszą stronę internetową. Na 21 dni przed rozpoczęciem obrad wykładane są wszelkie materiały (sprawozdania, wyniki badania biegłych, projekty uchwał). Można się będzie z nimi zapoznawać w siedzibie Spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej.
Aby wziąć udział w obradach należy we wskazanym ze względu na adres posiadanego lokalu dniu udać się do Centrum Kultury przy ul. Nałkowskiej 3  z dowodem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem. Honorujemy też prawa jazdy.
square