square

Czym jest Walne Zgromadzenie?

Walne Zgromadzenie to najwyższy organ Spółdzielni. To ono podejmuje wielu najważniejszych decyzji lub udziela zgodę na poszczególne działania Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd co najmniej raz w roku – w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrachunkowego. Zarząd zwołuje je również na wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej jednej dziesiątej liczby Członków.

W przypadku dużych spółdzielni Walne Zgromadzenie może obradować w częściach. Jest to z reguły podyktowane względami praktycznymi.

Decyzję o podziale WZ na części podejmuje Zarząd, a w wyjątkowych sytuacjach także Rada Nadzorcza. Rada ustala też zasady zaliczania Członków do poszczególnych części WZ. Najczęściej Członkowie przydzielani są według ulic, przy których mieszkają. A dokładniej według adresów posiadanych lokali.

Projekty uchwał

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia informuje się Członków Spółdzielni na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
W zawiadomieniu podany jest porządek obrad oraz lista głosowanych uchwał. 

W czasie między zwołaniem a rozpoczęciem obrad członkowie mogą składać poprawki do zaproponowanych przez Zarząd projektów uchwał. Mogą wnosić też swoje projekty. Poparty przez co najmniej 10 członków projekt uchwały, który powinien należeć do kompetencji WZ, można składać w Spółdzielni w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem obrad. Poprawki można składać nawet na 3 dni przed rozpoczęciem obrad. 

Zarówno projekty uchwał jak i poprawek powinny spełniać kryteria umożliwiające ich podjęcie przez WZ. Powinny być spójne i jasne oraz rozstrzygać sprawy, które leżą w jego kompetencjach. 

Przed rozpoczęciem obrad odbywają się spotkania Zarządu z Mieszkańcami. Na takich spotkaniach przedstawiane są projekty uchwał wraz z uzasadnieniami. 

 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie ma szerokie, ale ściśle określone kompetencje. Można je porównać do kompetencji np. Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej. Akcjonariusze nie podejmują z reguły decyzji co do konkretnych posunięć spółki, mogą jednak wybierać Radę Nadzorczą i w ten sposób określać kierunki rozwoju spółki. 

Pełnomocnik

Należy wspomnieć o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem osoby zaufanej – pełnomocnika. Może on zastępować tylko jednego Członka Spółdzielni (dotyczy to wszystkich części Walnego Zgromadzenia) i nie może być nim jej pracownik.
Mandat dla pełnomocnika wydaje się po spisaniu jego danych osobowych (imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu tożsamości) i szczegółowej weryfikacji wymogów.
Pełnomocnik będzie podejmował w imieniu członka spółdzielni podejmował ważne decyzje, dlatego warto, by był on osobą zaufaną.

Więcej o Radzie Nadzorczej i Zarządzie LWSM Morena znajdziesz tutaj: