square

Loading

Sytuacja finansowa Spółdzielni

Spółdzielnia jest w dobrej sytuacji finansowej. Nie posiada zadłużeń, kredytów. Wszystkie zobowiązania reguluje na bieżąco.

Powyższe potwierdza opinia biegłego rewidenta, iż sprawozdanie finansowe Spółdzielni przestawia rzetelny i jasny obraz sytuacji: majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2023 roku oraz, że zostało ono sporządzone na postawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Szczegóły dostępne są dla Członków LWSM Morena po zalogowaniu się do EBOKa.

Poniżej przedstawiamy opinię z Banku ING Bank Śląski S.A., która pokazuje stan środków pieniężnych na dzień 30.04.2024 r. i opisuje pozytywną współpracę Banku z Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową „Morena”.

square