square

Loading

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022

Udostępniamy Państwu Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i rachunkiem przepływów pieniężnych.

Opinia biegłego rewidenta potwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2022 roku oraz, że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazuje zysk netto w wysokości 1.482.372,67 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2022 wykazuje wzrost środków pieniężnych względem roku 2021 o 2,2 mln zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 wynosił 11.293.380,60 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonej poniżej Opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni. Oryginały dokumentów dostępne są do wglądu dla zainteresowanych Członków Spółdzielni w siedzibie LWSM „Morena” pok. nr 1.

square