square

Loading

PRZESTRZEGAMY PRZED ŁOWCAMI PEŁNOMOCNICTW

Po klatkach schodowych i na terenie dzielnicy mogą krążyć osoby, które proszą Mieszkańców o podpisanie im pełnomocnictw do udziału w zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu, lub podsuwają różne dokumenty do podpisania i udzielenia danych osobowych. Niektóre z tych osób powołują się na rzekome prośby Spółdzielni w tym zakresie. To oszuści! Spółdzielnia nie zleciła zbierania danych ani tym bardziej podpisów Mieszkańców w żadnej sprawie.

Przestrzegamy! Udzielanie nieznanym osobom swoich prywatnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu i podpis może mieć bardzo przykre skutki. Obca osoba może na przykład wziąć kredyt na dane nieświadomego tego faktu Mieszkańca.
Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat pełnomocnictw i danych osobowych. W razie zauważenia nieprawidłowości prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni lub Policją!

1.Kiedy udziela się pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu udziela się wtedy, gdy Spółdzielca sam nie może uczestniczyć w tym najważniejszym dla Spółdzielni spotkaniu. Walne Zgromadzenie to ważne wydarzenie w życiu Spółdzielni, ponieważ tam podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące osiedla.

2.Kto i komu może udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielców może udzielić jedynie Członek Spółdzielni.

Pełnomocnikiem Spółdzielcy może być każda osoba, która może wykonywać czynności prawne. Zatem może to być każdy – krewny czy znajomy Spółdzielcy. Warto jednak zwrócić na to szczególną uwagę, aby nie udzielać pełnomocnictwa osobom, których nie znamy. Osoby te niestety mogą wykorzystać nasze dane osobowe nie tylko do reprezentowania nas przed Spółdzielnią, ale też do innych celów.
Co ważne – jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Spółdzielcę.  Nie można zatem wyznaczyć jednego sąsiada, aby poszedł na Walne Zgromadzenie i głosował za “całą klatkę w bloku”.
3. Jak wygląda prawidłowo wystawione pełnomocnictwo?
Osoba udzielająca pełnomocnictwa musi wpisać swoje imię, nazwisko i adres lokalu, z którym wiąże się status Członka.
Na pełnomocnictwie musi też znajdować się imię, nazwisko pełnomocnika oraz informacja, że  jest on/ ona pełnomocnikiem. Należy podać też PESEL i nr dowodu osobistego pełnomocnika, aby była pewność, że jest to ta osoba. Pełnomocnictwo musi określać, do jakiej czynności upoważnia, np. do udziału w moim imieniu w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej …………………… w dniu ………………..
Udzielenie pełnomocnictwa to bardzo osobista czynność – jego sfałszowanie podlega odpowiedzialności karnej!
Spółdzielnia zarówno w trakcie, jak i po każdym dniu obrad dochowa szczególnej staranności i będzie weryfikowała i odnotowywała zarówno złożone pełnomocnictwa jak i dane osobowe pełnomocników. Jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości odnośnie prawdziwość pełnomocnictwa, będzie to sprawdzać Policja.
4. Co może zrobić pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu?
Pełnomocnik ma obowiązek głosować tak, jak chce tego Spółdzielca. W praktyce może zagłosować jak chce. Oddany przez pełnomocnika głos będzie ważny nawet wówczas, jeżeli Spółdzielca miał zupełnie inną wolę co do danej decyzji. Ważne jest, aby znać osobę, której udzielamy pełnomocnictwa, czyli pozwalamy w naszym imieniu głosować, co do przyszłości naszego osiedla.
5. Kto może sprawdzić, czy pełnomocnictwo zostało naprawdę udzielone i nie jest sfałszowane?
W przypadku podejrzeń Spółdzielnia zawiadamia organy ścigania w tym Policję. Dlatego też zdarza się, że Spółdzielcy są proszeni o złożenie zeznań.
Obrady będą też nagrywane, zarówno dźwięk jak i obraz, aby uniknąć kontrowersji i niejasnych sytuacji.
6. Kim są “Łowcy danych” lub “Łowcy pełnomocnictw”?
“Łowcy pełnomocnictw” to osoby, które rozpytują Spółdzielców, czy ci zamierzają być na Walnym Zgromadzeniu i oferują “pomoc” – swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu w zamian za udzielenie im pełnomocnictwa. To bardzo niebezpieczne, ponieważ osoby te mogą być złodziejami danych.
7.Dlaczego nie powinno się powierzać swoich danych nieznanym osobom.
Złodzieje danych stanowią wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ mogą na przykład popełnić przestępstwo w którym będą się posługiwali Państwa danymi. Wykorzystać je do wzięcia kredytu w Państwa imieniu. Mogą też popełniać inne przestępstwa z użyciem Państwa danych – na przykład oszustwa, wyłudzenia itp.
Dlatego tak ważna jest ostrożność w udzielaniu pełnomocnictwa i jego wystawianie tylko zaufanej osobie.
 
                 Prezes Zarządu                                    Zastępca Prezesa Zarządu
Mariusz Bykowski                        Piotr Litwin
square