square

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „Morena” z siedzibą przy ul. Migowskiej 77A, 80-287 Gdańsk (Administrator). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Definicje:

Strona internetowa, strona – www.morena.com.pl

Właściciel – podmiot posiadający prawną własność strony internetowej

Administrator – podmiot zarządzający świadczonymi usługami na stronie internetowej

Użytkownik – osoba przeglądająca treści zamieszczone na stronie internetowej, odwiedzająca ją lub korzystająca z jej zasobów.

I. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena” dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta i użytkownika zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować.

II. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. Kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 2. Podczas korzystania z zasobów strony www.morena.com.pl gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Są one stosowane w celu zbierania informacji o zachowaniach użytkownika na stronie, ułatwienia korzystania z witryny oraz dostosowania treści do indywidualnych preferencji.

III. Cele wykorzystywania zebranych danych

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 a) b) i c) RODO.
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingowych realizowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO).
 3. Administrator zapewnia możliwość zalogowania się do Systemu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Dane zbierane podczas logowania mogą obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje niezbędne do identyfikacji użytkownika. Hasło użytkownika jest przechowywane w formie zaszyfrowanej i nie jest udostępniane osobom trzecim. Administrator nie przechowuje hasła w sposób jawny i nie ma do niego dostępu. Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania usunięcia ich z systemu. W celu skorzystania z wymienionych praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji.

IV. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Morena” zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

V. Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VI. Zmiany dotyczące polityki prywatności

 1. Na zmiany w polityce ochrony prywatności Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”.

VII. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności, użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

 1. Elektronicznie pod adresem e-mail: sekretariat@morena.com.pl
 2. Listownie lub osobiście pod adresem: ul. Migowska 77A, 80-287 Gdańsk.